Застраховка на Кредити

Общо описание

Застраховката покрива риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя. Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.

Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за Република България.

Застраховка на Гаранции

Общо описание

По тази застраховка се покрива риска от активиране на банкова гаранция, издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент – българско юридическо лице или учреждение. Подвид на тази застраховка са застраховките на банкови гаранции в полза на АЕБТРИ за достъп до режим ТИР на български превозвачи. Друг специфичен вид са застраховките на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансово плащане и за добро изпълнение, които се издават на български строителни фирми.

Застраховка на Разни Финансови загуби

Общо описание
Застраховката „Разни финансови загуби“ е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори.
Застраховката има за цел да покрие загуби и разноски, които са понесени от застрахования през периода на действие на полицата, като пряк резултат от непредвидено събитие. Непредвидените събития се описват предварително, като трябва да са такива, че настъпването им е извън контрола на застрахования.
Застрахователното покритие включва:

  • Покриват се загуби на приход на застрахования, реализиран вследствие неплащане на дължима вноска по договор за лизинг на МПС, машини, съоръжения или оборудване от страна на лизингополучателя;

  • Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения;

  • Финансови загуби, свързани с договори за наем на движими и недвижими имоти. Обещетение се изплаща, в случая, когато застрахования има сключена застраховка "Щети на имущество" в ЗД "Бул Инс" АД.

 

Брояч на сайта