Застраховка на Кредити

Общо описание

Застраховката покрива риска на търговска банка, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице, от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и/или несъстоятелност на кредитополучателя. Обект на застраховане могат да бъдат както портфейли от хомогенни кредити със сходен риск, така и единични кредити с висока стойност и индивидуален рисков профил.

Към групата на кредитните застраховки спада и застраховката на търговски кредити. Тя покрива риска на търговец по смисъла на Търговския закон от спиране на плащанията, изпадане в неплатежоспособност и последваща несъстоятелност на негов контрагент. Обезщетението е равно на размера на дължимата сума след приспадане на уговореното самоучастие. Застраховката е валидна само за Република България.

Застраховка на Гаранции

Общо описание

По тази застраховка се покрива риска от активиране на банкова гаранция, издадена от българска търговска банка в полза на бенефициент – българско юридическо лице или учреждение. Подвид на тази застраховка са застраховките на банкови гаранции в полза на АЕБТРИ за достъп до режим ТИР на български превозвачи. Друг специфичен вид са застраховките на гаранции за участие в тръжни процедури, за авансово плащане и за добро изпълнение, които се издават на български строителни фирми.

Застраховка на Разни Финансови загуби

Общо описание
Застраховката „Разни финансови загуби“ е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори.
Застраховката има за цел да покрие загуби и разноски, които са понесени от застрахования през периода на действие на полицата, като пряк резултат от непредвидено събитие. Непредвидените събития се описват предварително, като трябва да са такива, че настъпването им е извън контрола на застрахования.
Застрахователното покритие включва:

  • Покриват се загуби на приход на застрахования, реализиран вследствие неплащане на дължима вноска по договор за лизинг на МПС, машини, съоръжения или оборудване от страна на лизингополучателя;

  • Финансови загуби от неплащане или друго неизпълнение на задължение на трето лице към застрахования, с което трето лице застрахования е в договорни отношения;

  • Финансови загуби, свързани с договори за наем на движими и недвижими имоти. Обещетение се изплаща, в случая, когато застрахования има сключена застраховка "Щети на имущество" в ЗД "Бул Инс" АД.

 

Брояч на сайта

muğla bayan escort escort aydın bayan bayan çanakkale escort balıkesir escort tekirdağ escort bayan gebze bayan escort escort bayan bayan buca escort edirne bayan escort