Обект на застраховане

Обект на застраховане са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или на разпореждане движими и недвижими имущества на физически и юридически лица.

Целта на застраховката e да покрие разходите за ремонт или пълно възстановяване на погинало или частично увредено движимо и недвижимо имущество.

1. На физически лица

 • Жилищни и вилни сгради

 • Стопански сгради и съоръжения

 • Домашно и стопанско имущество

 • Имущества от особен вид

 • Други


2. На юридически лица

 • Дълготрайни материални активи

-     Сгради
-     Машини
-     Съоръжения и оборудване
-     Стопански инвентар
-     Транспортни средства без МПС

 • Дълготрайни нематериални активи

 • Краткотрайни материални запаси

-     Стоки
-     Материали и продукция
-     Незавършено производство

 • Незавършено строителство

 • Имущества от особен вид

 • Разходи по необходимост

 • ДругиПокрития
Покритията са разделени по групи но могат и да се комбинират.

 • Пожар, Удар от мълния (пряко и непряко попадение), Експлозия, Имплозия, Сблъскване(падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях.

 • Природни бедствия – Буря, ураган , градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение в следствие на  природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия.

 • Измокряне причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

 • Кражба чрез взлом, включително чрез използването  на технически средства като шперцове и други подобни (по смисъла на чл.195, ал.1, т.3 и т.4 от НК)

 • Умишлен палеж

 • Вандализъм и взривни устройства -  злоумишлено разрушаване на застрахованото имущество без то да е незаконно отнето от владение, включително и чрез използването на взривни устройства и материали.

 • Грабеж – Отнемане на  чужда движима вещ от владението на другиго с намерение противозаконно присвояване, като  за целта е употребена сила или заплашване. Грабеж има и когато за отнемане на вещта лицето е било приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно състояние. Както и всичко останало по смисъла на чл.198 от НК

 • Щети  на застраховано имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на  застрахования или лице на служба при него.

 • Земетресение

 • Свличане и срутване на земни пластове

 • Щети от действието на морски вълни

 • Други рискове по специално договарянеТака също се застраховат и разходите за предотвратяване или ограничаване на разрушителното действие на застрахователно събитие за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие. Тези разходи обаче предварително се съгласуват със застрахователя.

 

Брояч на сайта