Предмет и валидност на застраховката


Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.
Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача.
За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.
Застрахователното покритие е валидно на територията на Р България.
Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.


Покрити рискове
Основно покритие

  • Смърт от злополука

  • Трайна загуба на трудоспособност, следствие на злополука

Допълнително покритие

  • Временна загуба на трудоспособност, следствие на злополука

  • Медицински разноски следствие на злополука

Допълнителното покритие се сключва по желание на Застраховащия. Не е възможно сключване на застраховка само за допълнително покритие.


Застрахователна сума
Застрахователната сума за едно място се определя от Застраховащия. Тя е еднаква за всички регистрирани места в МПС и обща за двете застрахователни покрития.


Застрахователни обезщетения

  • При смърт на застраховано лице, на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място, записана в полицата, разделена на равни дялове между наследниците;

  • При трайна загуба на трудоспособност, на застрахованото лице се изплаща обезщетение, изчислено като процент от застрахователната сума, който е равен на процента на загубена трудоспособност, установен от Застрахователно-медицинска комисия /ЗМК/ на Застрахователя.При временна загуба на трудоспособност се изплаща обезщетение в процент от застрахователната сума.Общата сума на обезщетенията за всички злополуки през застрахования период за едно застраховано място или за всички застраховани места, не може да надвишава съответните застрахователни суми, записани в полицата.

  • В обезщетението за медицински разноски се включват разходите за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита, посочен в Таблицата на обезщетенията, направени през първите 30 дни след датата на злополуката по лекарско предписание и след представянето на редовни платежни документи за това.

 

Брояч на сайта